ОГЛАС – РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ“ БЛАЦЕ

 објављује

ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Пословни простор се налази на кат парцели број 6022/4 КО Блаце, у Блацу у улици Краља Петра Првог 70,  површине 95 м2, у Блацу, и издаје се на одређено време,  на период  до  5 година, по спроведеном поступку јавног надметања, применом критеријума висине понуђене   закупнине.

Почетна цена закупа  износи 47.500,00 динара нето на месечном нивоу, утврђена по цени  од 500,00 дин/м2.

У месечни износ закупнине која се плаћа до 5-ог у месецу за текући месец, нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

Закупац је обавезан да пословни простор користи искључиво за обављање делатности у функцији културе (кафе галерија), здравства, спорта и рекреације, социјалне заштите, администрације у складу са Планом детаљне регулације „Центар I“ У Блацу ( „Службени лист општине Блаце“, бр. 4/14).

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће и положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа уплатом на  рачун број: 840-88668-98 –Културни центар сопствени приходи.

Пријаве за учешће у јавном надметању подносе се у затвореним коветрама, са назнаком „Пријава за јавно надметање за давање у закуп пословног простора“ у просторији  Културног центра „Драинац“, у Блацу, ул. Краља Петра Првог бр.70, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова, где се може извршити увид и преузимање документације или преко поште препорученом пошиљком.

Предметну непокретност могуће је разгледати сваког радног дана од 10,00 до 14.00 часова.

Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, број личне карте и фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање гарантног износа.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте,јединствен број грађана, назив радње, матични број, односно за правна лица : назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа.Уз пријаву треба приложити доказ : -да су измирене доспеле пореске обавезе и друге јавне дажбине у складу  са прописима Републике Србије према Буџету општине Блаце, да не дугује закупнину уколико је закупац или је био закупац пословног простора на коме је носилац јавне својине Општина Блаце, као и према Културном центру „Драинац“ .

Благовременом се сматра  пријава која је пристигла у просторије Културног центра „Драинац“ закључно са 22.03.2017 године до 14. сати.

Јавно надметање ће се одржати дана 23.03.2017. године, у 11 сати у Холу Културног центра „Драинац“ Блаце. Председник комисије позива учеснике да дају понуде. Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког понуђача. Јавно надметање почиње објављивањем највеће понуђене почетне цене. Председник комисије утврђује следећу цену која се увећава за лицитациони корак који износи 2.500,00 динара од претходне цене. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.

Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине, а уколико одбије председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву. Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа. Када најповољнији понуђач потпише изјаву Председник Комисије јавно објављује да је поступак јавног надметања завршен и позива све учеснике  да потпишу записник и у исти унесу евентуалне примедбе на  ток поступка.

Учесник огласа чија понуда је прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у  року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке не закључи Уговор о закупу,

Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.

Закупац је у обавези да пре потписивања Уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то у висини 3 (три)месечне закупнине.Пословни простор се не може издавати у подзакуп.

Оглас ће се објавити у једном дневном листу, на огласној табли  и сајту КЦ“Драинац“ (kcdrainac.com)

Ближе информације: конт. особа Снежана Урошевић,  тел. 371-709 сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова,

 

Бр. 40/2017                                       КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У Блацу, 7.3.2017. год.                                                               ПРЕДСЕДНИК

Мирољуб Марковић с.р.

Оставите одговор

Your email address will not be published / Required fields are marked *